توجه!

در صورتیکه با کلیک روی جلسات ، پیغام عدم دسترسی به صفحه مورد نظر می گیرید و یا جلسه ای غیرفعال است ، به یکی از دلایل زیر است. لطفا از ارسال ایمیل و پرسش در این مورد خودداری کنید. ایمیل هایی از این دست پاسخ داده نخواهند شد.

1- شما در کلاس موردنظر ثبت نام نکرده اید(هرچند که عضو سایت ممکن است باشید)

2- شما با نام کاربری خود وارد سایت نشده اید.

3- کلاس موجود در سایت، مربوط به ترم شما نیست و ترم شما هنوز شروع نشده است

4- جلسات هر کلاس بصورت هفتگی ( روزهای شنبه ) بر روی سایت قرار می گیرد. در صورتیکه در کلاسی ثبت نام کرده اید ولی برخی جلسات غیرفعال است، به این دلیل است که در هفته های آینده بر روی سایت قرار خواهند گرفت.

 

با سپاس

 

 


 

اصل فراوانی افلاتون، تجسم ریاضی و واقعیت یافتن آنها به ویژه در جبر محض

مروری بر پیدایش اعداد و گاربردهای آنها در تئوری های فیزیک

افلاتون، جبر محض و واقعیت فیزیکی

جبر کایلی و نقش خزینی دوران سلسله آل بویه در شکل گیری آن

تقارن و شکست تقارن در جبر کایلی

گام اول در معرفی تئوری گروه

از خزینی تا جبر کایلی

تقارن

تقارن در هنر

تقارن از دوران یونان تا کپلر و تیکوبراهه

تقارن آبستراکت

تقارن

فورمالیسم جایگزینی

تقارن در فرآیند جایگزینی

نقارن های مثلث 

ارتباط تقارن های مثلث و جایگزینی سه گانه

تعریف ریاضی گروه

نقش گروه در ساختار داناکی

نقش گروه در فرآیند پدیدآیی

ارتباط تقارن های مثلث و جابجایی سه گانه با کواترنیون

جایگزینی و کواترنیون

تقارن در طبیعت و فیزیک

تقارن در معادلات فیزیک

تقارن در رشد سلول و سلول های بنیادی

تعریف پلی نومیال و نقش آن ئر سیستم های کمپلکس

ریشه های پلی نومیال و ارتباط آن با نفاط سکون در فضای فازی

نقش تمدن بابل، براهماگوپتا، دیافانتوس، خوارزمی، خیام، تارتاگلیا و کاردانو

جایگزینی ریشه های پلی نومیال و اطلاعاتی که از ساختار معادلات می دهند

فرمول ویتا و کار ژیرارد دو ریاضیدان فرانسوی

لاگرانژ و جایگزینی ریشه ها

ریشه های معادلات تا درجه 5 و بالاتر

روش لاگرانژ در حل اینگونه معادلات

ورود گالوای فرانسوی، آغاز تئوری گروه

ریشه معادلات، از بابل تا لاگرانژ

همومورفیسم، ایزومورفیسم و اوتومورفیسم (homomorphism, isomorphism, automorphism) گروه و ساختارهای جبری

ساختار جبری میدان

میدان های جبری مهم

تعمیم میدان (field extension)

اتومورفیسم میدان، گروه اتومورفیسم یک میدان، گروه گالوا (Galois Group)

تئوری گالوا -1 (Galois Theory)

گروه و زیرگروه های آن (Group and its Subgroups)

شبکه زیرگروه (Group Lattice)

گروه و موجودات چاندار و بی جان

گروه در فیزیک و بیولوژی پدیدایی

تقسیم سلولی و پدیدایی به زبان گروه

گروه سیکلیک (Cyclic Groups)

مولد گروه (Group Generator)

مولد زیرگروه های سیکلیک (Cyclic Subgroup Generator)

قضیه لاگرانژ و زیرگروه ها (Lagrange Theorem on Subgroups)

رابطه سیکلیک و آبلی (Cyclic & Abelian Goups)

تئوری گالوا -2 (Galois Theory)

این جاسه اولین جلسه فیزیک و بیولوژی پدیدایی می باشد.

تعریف گروه کلاین (Klein Vierergruppe, Klein 4-Group) و اهمیت آن

توصیف ریاضی فرآیند پدیدآیی

نحوه پدید آمدن جهان فیزیکی و موچودات آن

شرایط ریاضی پدیدآیی و شکل گیری هر موجود.

توصیف و توضیح علت پدیدآیی و ریشه ویژگی های هر موجود پدید آمده

بیولوژی پدیدآیی

مطالفه سلول های بنیادی (stem cells) و نحوه شکل گیری آنها و علت تبدیل آنها به سلول های تخصصی

توضیح ریاضی تقسیم سلولی (cell division) و پیدایش سلول های تخصصی (cell differentiation)

فیزیک ذرات بنیادی در چارچوب فیزیک پدیدایی

توصیف ریاضی پدیدآیی ذرات مرکب مانند اتم ها و مولکول ها از ذرات ینیادی

تئوری گالوا -3 (Galois Theory)

ادامه فیزیک و بیولوژی پدیدایی

اندرکنش موجودات با محیط

بیان ژنها و سنتز پروتِین تحت تاثیر اندرکنش موجود با محیط

زیرگروه نرمال (Norma subgroup)

هم ست های راست و چپ زیرگروه (Right and Left Cosets of a subgroup)

گروه نسبتی (Quotient Group)

نقش اندرکنش زیرگروه با محیط در تئوری گالوا

مغز و نحوه شکل گیری توانایی های جدید ناشی از اندرکش با محیط و اطلاعات جدید

تئوری گالوا -4 (Galois Theory)

 

پرسش و پاسخ (در مورد اين درس خاص): اينجا

نظرات (در مورد كيفيت و نحوه ارائه اين درس خاص): اینجا

 

شما اجازه ارسال نظر ندارید. لطفا ابتدا عضو شوید