مباحث عمومى

 علاوه بر دروس اصلى مانند تئورى هاى نسبيت، كوانتوم و سيستم هاى پيچيده و آشوب كه ساختار اصلى آكادمى را تشكيل مى دهند، در اين كلاس هاى كوتاه گزيده هائى از فيزيك و رياضى ارائه مى شوند كه هدف علاقه سازى در فيزيك و رياضى و نيز بالا بردن آگاهى و دانسته هاى اعضاى آكادمى در جهت شناخت علمى جهان مى باشد. همچنين، اين جلسات مى توانند كمك زيادى به درك بهتر مطالب كلاس هاى اصلى براى دانشجويان رسمى آكادمى كنند. 

 

جلسه یک: واحدهای پلانک  جلسه دو: امواج-بخش اول  
   

پرسش و پاسخ (در مورد اين درس خاص):  اينجا