جلسه پنجمسیستم های یک بُعدی نوسانی (Lecture Five: Oscillatory systems (1D

✓ میدان برداری دایره ای

✓ نقطه بحرانی

✓ سرعت خطی و سرعت زاویه ای

✓ سیستم نوسانگر یکنواخت

✓ اختلاف فاز

✓ Circular vector field

✓ Critical point

✓ The linear velocity, angular velocity

✓ Uniform oscillator system

✓ The phase difference