1
فرضیات
2
فضا و زمان، مطلق یا نسبی؟
3
فضازمان و فاصله اتفاق ها
4
همه با سرعت نور در فضازمان
5
معادله اینشتین: افقی تازه
6
جرم صفر! نور
7
خلقت از نوع اینشتین
8
نسبیت عام (اینشتین، جامی که عقل آقرین می زندش)
9
از گالیله تا امواج گرانشی زوج نوترونی
1
چارچوب فیزیک نظری
2
اجزا و رابطه بین اجزا
3
بودن و شدن
4
ابعاد فضازمان
5
دوری که در او آمدن و رفتن ماست
6
دوشاخه شدن در فضای فازی
7
خلقت
8
خانه پرنقش و خیال
9
مفهوم زمان "خالق"
10
شخم فضا زمان
11
مندلبروت، ریمان و مدل داناک
1
سقوط الکترون
2
امواج ماده
3
قطعیت و تصویر خیال
4
هست و نیست!
5
احتمال هیجان در بُعد مُوهومی
6
روابط پنهانی و بی زمانی
7
وحدت جهان و مدل داناکی
8
واقعیت کوانتومی و مغز
1
مقدمه ای بر هندسه‌ی خطوط موازی
2
تبدیل بین ناظر ها
3
مفاهیم بردار و ماتریس
4
یک مساله و سه نگاه
5
سیستم معادلات
6
ماتریس های تبدیل
7
حل سیستم معادلات خطی
8
فضای برداری و زیر فضاهای ویژه
9
بردارها و مقادیر ویژه‌ی یک ماتریس
10
تابع اکسپونانسیل ماتریس
1
زمین بازی اینشتین
2
با اینشتین تا سال ۱۹۰۵
3
هندسه هذلولوی و تبدیلات لورنتس
4
اثرات نسبیتی
5
معادله طبیعت (اویلر–لاگرانژ)
6
چاربردارهای فضازمان
7
مقدمه ای بر میدان های کلاسیک نسبیتی
1
دینامیک غیر خطی
2
تحلیل رفتار سیستم
3
تغییر حالت و کیفیت
4
مدل ریاضی یک لیزر ساده
5
سیستم های یک بُعدی نوسانی
6
سیستم های دو بُعدی
7
سیستم های غیر خطی (دو بُعدی)
8
سیستم غیرخطی – کاربردها
9
ریتم زندگی و فرایندهای حیاتی
1
“فضای حالت“/”فضای برداری“
2
فضای برداری کمپلکس
3
ارتباط منطق کلاسیک با منطق کوانتوم
4
فرضیات مکانیک کوانتوم
5
اسپین الکترون، ابعاد فضا و مغز
6
تابع موج و آفرینش
7
اپراتورها و ارائه ماتریسی
8
تغییر پایه و اپراتورهای مشابه
9
اصل عدم قطعیت
10
اپراتور ممنتوم
11
پنجره ای به واقعیت (آزمایش دوشیار)
12
قضیه نوتر و یگانگی فیزیک
13
معادله شرودینگر
14
ih{...}
1
معادله طبیعت (اویلر–لاگرانژ)
2
فرمالیسم لاگرانژی
3
ریاضیات عام
4
ضرایب لاگرانژ
5
قضیه نوتر (تقارن و قانون بقاء)
6
نسبیت و کوانتوم
7
سیستم دینامیکی همیلتونی
8
پوآسون براکت
9
قضیه لیوویل
10
تبدیل کانونیک
11
قابل حل بودن سیستم (یکپارچگی لیوویل- آرنولد)
12
رفتار پریودیک و آشوب
13
آشوب کوانتومی/ تابع زیتای ریمان
14
گروه سیمپلکتیک/ مدل استاندارد
15
از مکانیک کلاسیک به نیمه کلاسیک
16
مقایسه فیزیک کوانتوم با فیزیک کلاسیک
1
قابل حل بودن سیستم (یکپارچگی لیوویل- آرنولد)
2
رفتار پریودیک و آشوب
3
آشوب کوانتومی/ تابع زیتای ریمان
4
مدل داناکی– فرایند رشد
5
دینامیک سیستم با میدان برداری
6
المان های بنیادی فضای فازی
7
تغییر توپولوژی فضای فازی
8
دوشاخگی در سیکل های حدی
9
بایفورکیشن در طبیعت و تکنولوژی بیولوژی داناکی: از کجا آمده ایم
10
شکل گیری اندام ها و ارگان ها
1
از افلاطون تا شرودینگر
2
معادله شرودینگر و مقادیر ویژه انرژی
3
دینامیک سیستم های کوانتومی
4
همیلتونیون در فضای هیلبرتی و فازی
5
نقش توابع پتانسیل
6
توابع پتانسیل ویژه
7
تونل زنی کوانتومی (خلقت، انرژی هسته ای)
8
نوسانگر هارمونیک کوانتومی (انرژی فضای تهی)
9
تکانه زاویه ای کوانتومی
10
تکانه زاویه ای کوانتومی …ادامه (اسپین)
11
مکانیک کوانتوم در سه بُعد (اتم هیدروژن)
1
آشنایی
2
میدان گرانشی نیوتنی
3
فضازمان و فاصله اتفاق ها
4
معادله ژئودزیک سقوط آزاد
5
انحنای سطح/ گرانش
6
زبان ریاضی نسبیت عام (1)
7
زبان ریاضی نسبیت عام (2)
8
زبان ریاضی نسبیت عام (3)
9
زبان ریاضی نسبیت عام (4)
10
زبان ریاضی نسبیت عام (5)
11
زبان ریاضی نسبیت عام (6)
12
زبان ریاضی نسبیت عام (7)
13
زبان ریاضی نسبیت عام (8)
14
زبان ریاضی نسبیت عام (9)
15
ثابت کیهانی و انرژی تاریک

1
پیشگفتار – دروس تخصصی
2
افلاتون، جبر و واقعیت فیزیکی
3
از خزینی تا جبر کایلی
4
تقارن
5
جایگزینی و کواترینون!
6
ریشه معادلات: از بابل تا لاگرانژ
7
تئوری گالوا -1
8
تئوری گالوا -2
9
تئوری گالوا -3
10
تئوری گالوا -4
1
جهان پدیدآینده!
2
سیستم های فورمال
3
هندسه جبری کلیفورد (1)
4
زبان ریاضی واحد فیزیک
5
فیزیک جدیدی پدید می آید!
6
فضای پدیدآیی
7
جبر کلیفوردی 1 و 2
8
جبر کلیفوردی 1 و 2
9
جبر کلیفوردی– 3
10
جبر کلیفوردی– 4
11
جبر کلیفوردی– 5