مطالعه طبیعت و جهان فیزیکی که براساس تنها یک قانون، واقعیت فیزیکی می یابد: از یک‌ هسته اولیه پدید می آید، در قالب «فرآیند پدیدآیی» (emergence) رشد می کند و در مراحلی مهم و بحرانی، ساختارها و رفتارهای جدید کسب می کند. بیان ریاضی این پروسه، معادله ای را به دست می دهد که هم خود پروسه و هم حالات (states) پدید آمده در هر مقطع را توصیف می کند.

در چارچوب فیزیکی این مدل، مفاهیم کوانتومی و نسبیتی نهادینه هستند و هر موجودی در ‘زمینه’ (context) ای که در آن قرار دارد، و برحسب روابطش با دیگر موجودات توصیف می گردد.

ابزار ریاضی اصلی این مطالعه عبارتند از: تابع زیتای ریمان (Riemann Zeta Function)، گروه مانستر(Monster group)، ماتریس های راندوم (Random matrices)، تئوری آشوب (Chaos theory) و جبر کلیفوردی (Clifford Algebra).  بعلاوه، Principle of Least Action ، تقارن و شکست ناگهانی تقارن (spontaneous symmetry breaking) و Equilibrium State of Maximum Entropy نقش مهمی در فرمالیسم و فیزیک این مطالعه دارند.

با تعمیم این مدل به موجودات زنده، چارچوب «بیولوژی پدیدآیی» شکل می گیرد که سلامتی و علت بیمارى را بر مبنای کیفیت روابط یک موجود در زمینه اش (context) توصیف می کند و سیستمی درمانی با عنوان پزشکی پدیدآیی ارائه می گردد.

در این مدل نشان داده مى شود که فرآیند رشد و پدیدآیی کاملا غیرخطى است و ساختار و رفتار هر موجود در حین رشد مى تواند بسته به مقدار یک «پارامتر کنترل» بین ساختار و رفتارهای منظم، پریودی و آشوبناک تغییر کند.